19/09/2021 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống khách chi Lộ Châu
送客之潞州

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:34

 

Nguyên tác

官柳青青匹馬嘶,
回風暮雨入銅鞮。
佳期別在春山裏,
應是人參五葉齊。

Phiên âm

Quan liễu thanh thanh thất mã tê,
Hồi phong mộ vũ nhập Đồng Đê[1].
Giai kỳ biệt tại xuân sơn lý,
Ưng thị nhân sâm ngũ diệp tề.

Dịch nghĩa

Cành liễu trên tay quan xanh xanh, ngựa đang cưỡi hý,
Đồng Đê nổi gió và mưa chiều.
Việc hôn lễ đã định tại miền núi xuân đó,
Sính lễ gồm nhân sâm loại có năm lá đều nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành liễu xanh quan cầm ngựa hý
Đồng Đê đang nổi gió, mưa chiều
Hôn nhân đã định đôi điều
Nhân sâm năm lá phải đều mới ưng
Lộ Châu nay là thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây.

[1] Tên huyện, nay là huyện Thấm, tỉnh Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Tống khách chi Lộ Châu