18/10/2021 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa
自夏口至鸚洲夕望岳陽寄源中丞

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 09:33

 

Nguyên tác

汀洲無浪復無煙,
楚客相思益渺然。
漢口夕陽斜渡鳥,
洞庭秋水遠連天。
孤城背嶺寒吹角,
獨樹臨江夜泊船。
賈誼上書憂漢室,
長沙謫去古今憐。

Phiên âm

Đinh châu vô lãng phục vô yên,
Sở khách tương tư ích diểu nhiên.
Hán Khẩu[1] tịch dương tà độ điểu,
Động Đình[2] thu thuỷ viễn liên thiên.
Cô thành[3] bối lĩnh hàn xuy giốc,
Độc thụ lâm giang dạ bạc thuyền.
Giả Nghị thướng thư ưu Hán thất,
Trường Sa[4] trích khứ cổ kim liên.

Dịch nghĩa

Trên sông không sóng vỗ và khói bay
Khách nước Sở nhớ nhau man mác
Mặt trời xế bóng trên Hán Khẩu đỡ cánh chim lượn
Hồ thu Động Đình nước liền trời
Thành lẻ dựa lưng vào núi, tiếng tù và vang trong trời lạnh
Cây trơ trọi trên sông được dùng làm chỗ buộc thuyền
Giả Nghị dâng thư lo cơ nghiệp nhà Hán
Vậy mà bị đầy đi Trường Sa làm cho xưa nay đều thương xót

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Sóng sông không vỗ, khói không bay
Lòng nhớ ai mà nhớ chẳng khuây
Hán Khẩu bóng tà chim ghé cánh
Động Đình thu tới đất liền mây
Tù và rét thổi bên thành núi
Thuyền khách đêm neo bãi một cây
Giả Nghị dâng thư lo Hán nghiệp
Trường Sa thương mãi cảnh đi đầy.
Hạ Khẩu ở giữa sông Kinh Giang, đối Ô khẩu, tức là huyện Hạ Khẩu, tỉnh Hồ Bắc ngày nay. Anh Vũ châu ở giữa sông, phía tây nam huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Nguyên trung thừa tức Nguyên Chẩn, làm thượng thư tả thừa đầu năm Nguyên Hoà.

[1] Tức là huyện Hạ Khẩu.
[2] Tên hồ, tại tỉnh Hồ Nam.
[3] Chỉ Hán Dương thành.
[4] Tên đất tại Hồ Nam. Giả Nghị đời Hán bị biếm ra làm Trường Sa vương thái phó ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tự Hạ Khẩu chí Anh Vũ châu tịch vọng Nhạc Dương ký Nguyên trung thừa