30/11/2020 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Viễn đạo sĩ dưỡng hạc giản
清遠道士養鶴澗

Tác giả: Tiền Tải - 錢載

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2019 21:29

 

Nguyên tác

靈阜不抗雲,
幽篁乃紆澗。
澗聲雲氣中,
翠與白相幻。
精魂豈游遨,
佳藻恐欺謾。
鶴糧誰粟米?
鶴柴誰籬柵?
天光照崖磴,
苔色上衣襻。
坐想殷周來,
人間幾憂患!
山青城郭改,
霜落年華晏。
時下飲猿啼,
空令出花瓣。

Phiên âm

Linh phụ bất kháng vân,
U hoàng nãi vu giản.
Giản thanh vân khí trung,
Thuý dữ bạch tương hoạn.
Tinh hồn khởi du ngao,
Giai tảo khủng khi mạn.
Hạc lương thuỳ túc mễ?
Hạc sài thuỳ ly sách?
Thiên quang chiếu nhai đặng,
Đài sắc thướng y phạn.
Toạ tưởng Ân Chu lai,
Nhân gian kỷ ưu hoạn!
Sơn thanh thành quách cải,
Sương lạc niên hoa án.
Thời hạ ẩn viên đề,
Không linh xuất hoa biện.

Dịch nghĩa

Núi cao không vượt mây
Khe uốn lượn trong tre um tùm
Tiếng suối reo trong mây
Xanh và trắng lẫn lộn
Tinh hồn của người nếu có rong chơi
Câu thơ hay sợ bị lừa dối
Ai lo thóc gạo cho hạc ăn?
Ai làm hàng rào cho hạc?
Mặt trời chiếu bậc đá
Mầu rêu ánh xanh khuyết áo
Ngồi nghĩ đến đời Ân Chu
Đời người sao nhiều lo lắng!
Non xanh thành quách thay đổi
Sương rơi tuổi thêm già
Thỉnh thoảng vượn xuống uống nước kêu
Uổng cho cánh hoa nở.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Núi so mây còn thấp
Trong lùm tre suối cong
Tiếng suối trong mây đọng
Xanh trắng lẫn mông lung
Tinh hồn há chơi dạo
Câu hay sợ rối lòng
Hạc ăn ai thóc gạo?
Rào hạc ai sửa trông?
Bậc đá trời nắng chiếu
Khuyết áo mầu rêu phong
Ngồi nghĩ Ân Chu tới
Cõi đời lo vô cùng!
Núi xanh thành quách đổi
Tuổi già theo độ sương
Vượn kêu xuống uống nước
Uổng phô cánh hoa hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Tải » Thanh Viễn đạo sĩ dưỡng hạc giản