02/12/2022 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải muộn kỳ 05
解悶其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/10/2008 08:34

 

Nguyên tác

李陵蘇武是吾師,
孟子論文更不疑。
一飯未曾留俗客,
數篇今見古人詩。

Phiên âm

Lý Lăng[1], Tô Vũ[2] thị ngô sư,
Mạnh tử[3] luận văn cánh bất nghi.
Nhất phạn vị tằng lưu tục khách,
Sổ thiên kim kiến cổ nhân thi.

Dịch nghĩa

Lý Lăng và Tô Vũ là thày của ta,
Bạn thơ họ Mạnh bàn về văn chương rất xác đáng.
Chưa từng mời ông được một bữa cơm,
Nay coi vài bài của ông thấy ông viết theo người xưa.

Bản dịch của Phan Ngọc

Lý Lăng, Tô Vũ đó thầy ta
Bàn văn, Mạnh Tử chẳng ngờ được đâu
Miếng cơm cùng khách chia nhau
Mấy thiên ấy nói thế nào thơ xưa.
(Năm 767)

Bài này nhằm ca ngợi Mạnh Vân Khanh.

[1] Võ tướng đời Hán Vũ Đế, cháu nội danh tướng Lý Quảng, dẫn 5 ngàn quân chống gần 5 vạn quân Hung Nô, bị địch bắt giam, chết già bên Hung Nô.
[2] Làm trung lang tướng, phụng mệnh Hán Nguyên Đế đi sứ Hung Nô. Hung Nô đày ông lên Bắc Hải chăn dê 19 năm cực khổ. Hán Thành Đế phải dùng mẹo mới đưa được ông về.
[3] Tức Mạnh Vân Khanh, nhà thơ đương thời với Đỗ Phủ, kém Đỗ Phủ hơn 10 tuổi, để lại 17 bài thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giải muộn kỳ 05