23/10/2021 07:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 007
山居百詠其七

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 22:57

 

Nguyên tác

山居赤洒淨無挨,
終日如愚養聖胎。
本分生涯誰識得,
世人咸笑我癡獃。

Phiên âm

Sơn cư xích sái tịnh vô ai,
Chung nhật như ngu dưỡng thánh thai.
Bản phận sinh nhai thuỳ thức đắc,
Thế nhân hàm tiếu ngã si ngai.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi gột sạch lớp bụi dày,
Ngày lụng như ngu dưỡng thánh thai,
Bổn phận mình làm ai biết được,
Mặc cho cười mỉa tớ si ngây.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 007