11/12/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất Cần Giờ tấn dữ thuyền nhân tự hậu thư thử
出芹蒢汛與船人敘後書此

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 24/03/2020 22:10

 

Nguyên tác

煙橫牛渚濶,
風擊獺磯寒。
人物仍存本,
江山未改觀。
同舟祈利涉。
握手且為歡。
豈曰重洋險,
低囘卻倚欄。

Phiên âm

Yên hoành Ngưu Chử khoát,
Phong kích Thát Ky hàn.
Nhân vật nhưng tồn bản,
Giang sơn vị cải quan.
Đồng chu kỳ lợi thiệp,
Ác thủ thả vi hoan.
Khởi viết trùng dương hiểm,
Đê hồi khước ỷ lan.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Bến Nghé mênh mang khói,
Gành Rái gió lạnh vầy.
Gốc rễ còn nguyên đó,
Non sông chửa đổi thay.
Chung thuyền mong thuận bước,
Mừng vui đến bắt tay.
Trùng dương nào nguy hiểm?
Lan can đứng ngẩn ngây.
Nguyên chú: “Tây nhân mỗi nhật tảo tương dữ vấn ác thủ vi lễ, kỳ tạm thời dữ khách diệc nhiên” 西人每日早相與問握手為禮,其暫時與客亦然 (Người Tây mỗi buổi sáng có tục lệ thăm hỏi và bắt tay, tục lệ đó với khách tạm thời cũng vậy).

Bài thơ được viết năm 1863, trong chuyến đi Pháp cùng với Phan Thanh Giản.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Xuất Cần Giờ tấn dữ thuyền nhân tự hậu thư thử