18/08/2022 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt vũ lạo thần khởi ngẫu tác
八月雨潦晨起偶作

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2016 10:05

 

Nguyên tác

自夏徂秋四水災,
劬劳周野雁聲哀。
蘭花不解憂天意,
常有香風撲鼻來。

Phiên âm

Tự hạ tồ thu tứ thuỷ tai[1],
Cù lao chu dã nhạn thanh ai.
Lan hoa bất giải ưu thiên ý,
Thường hữu hương phong phốc tỵ lai.

Dịch nghĩa

Từ hạ sang thu bốn lần thuỷ tai
Đầy đồng người làm việc vất vả, tiếng nhạn kêu thương
Hoa lan chẳng hiểu ý lo thiên hạ của ta
Còn thường đưa hương thoảng tới mũi

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Từ hạ sang thu bốn lụt rồi
Khắp đồng nheo nhóc tiếng bi ai
Hoa lan chẳng hiểu ta lo lắng
Mà vẫn hương đưa tới mũi hoài
Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị, Nguyễn Văn Huyền, NXB Khoa học xã hội, 1979
[1] Nạn lụt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Bát nguyệt vũ lạo thần khởi ngẫu tác