07/07/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Kim Lăng
題金陵

Tác giả: Vương Miện - 王冕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi bruce lee vào 09/09/2011 03:38

 

Nguyên tác

賞心亭前春草花,
賞心亭下柳生芽。
收功漫說韓擒虎,
亡國豈由張麗華。
江山萬古足登覽,
豪傑幾人過嘆嗟。
野老相逢閑指點,
六朝宮闕盡桑麻。

Phiên âm

Thưởng Tâm đình tiền xuân thảo hoa,
Thưởng Tâm đình hạ liễu sinh nha.
Thu công mạn thuyết Hàn Cầm Hổ,
Vong quốc khởi do Trương Lệ Hoa.
Giang sơn vạn cổ túc đăng lãm,
Hào kiệt kỷ nhân quá thán ta.
Dã lão tương phùng nhàn chỉ điểm,
Lục triều cung khuyết tận tang ma.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trước đình Thưởng Tâm cỏ nảy hoa
Dưới đình Thưởng Tâm mầm liễu ra
Lập công chớ nói Hàn Cầm Hổ
Mất nước nào do Trương Lệ Hoa
Lên ngắm giang sơn muôn thuở đủ
Thở than hào kiệt mấy ai qua
Gặp được già quê nhờ chỉ điểm
Lục triều cung khuyết thảy tiêu ma
Nguồn: Ẩn sĩ Trung Hoa, Hàn Triệu Kỳ, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Miện » Đề Kim Lăng