30/09/2022 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6
戲為六絕句其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2012 15:43

 

Nguyên tác

未及前賢更勿疑,
遞相祖述復先誰。
別裁偽體親風雅,
轉益多師是汝師。

Phiên âm

Vị cập tiền hiền canh vật nghi,
Đệ tương tổ thuật phục tiên thuỳ.
Biệt tài nguỵ thể thân phong nhã,
Chuyển ích đa sư thị nhữ sư.

Dịch nghĩa

Chưa theo kịp người trước chớ vội hoài nghi,
Có học tập họ mới biết ai cao thấp.
Cần phân biệt các thức giả dối, mới tiếp cận được thi văn phong nhã,
Hãy học tập những điều bổ ích của tiền nhân, vì đó chính là vị thầy của các ông.

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Kế thừa tổ thuật thanh tao
Không nên bó hẹp chí cao một nhà
Thênh thang mở rộng mãi ra
Mới là đại chí thật thà cầu vinh
Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6