23/04/2024 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh
送韓十四江東覲省

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 00:30

 

Nguyên tác

兵戈不見老萊衣,
歎息人間萬事非。
我已無家尋弟妹,
君今何處訪庭闈。
黃牛峽靜灘聲轉,
白馬江寒樹影稀。
此別應須各努力,
故鄉猶恐未同歸。

Phiên âm

Binh qua bất kiến Lão Lai y,
Thán tức nhân gian vạn sự phi.
Ngã dĩ vô gia tầm đệ muội,
Quân kim hà xứ phỏng đình vi.
Hoàng Ngưu giáp tĩnh, thán thanh chuyển,
Bạch Mã giang hàn thụ ảnh hy.
Thử biệt ưng tu các nỗ lực,
Cố hương do khủng vị đồng quy.

Dịch nghĩa

Vì chiến tranh nên từ lâu không thấy được cái áo của ông Lão Lai,
Và ông vẫn than phiền rằng ở trên đời này vạn sự đều sai trái cả.
Thân tôi vốn đã không nhà cửa, đang đi kiếm em trai em gái bị lạc,
Còn ông thì bây giờ về xứ để thăm cha mẹ.
Kẽm Hoàng Ngưu vốn yên lặng, nghe rõ tiếng thác đổ,
Sông Bạch Mã lạnh, có ít bóng cây.
Cuộc chia tay lần này nên cố hết sức đi,
Vẫn sợ rằng chúng ta chưa thể nào cùng nhau về thăm quê cũ được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Loạn lạc từ lâu, vắng Lão Lai,
Vạn sự đâu đâu, vẫn thở dài.
Tôi đã không nhà, tìm ruột thịt,
Bác nay có chỗ viếng hai người.
Kẽm Hoàng Ngưu im, dòng thác đổ,
Sông Bạch Mã lạnh, bóng cây soi.
Ly biệt lần này nên cố sức,
Sợ chẳng cùng về quê cũ chơi.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Hàn thập tứ Giang Đông cận tỉnh