15/07/2024 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ứng chiếu trào Tư hoa nữ
應詔嘲司花女

Tác giả: Ngu Thế Nam - 虞世南

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 27/05/2020 08:34

 

Nguyên tác

學畫鴉黃半未成,
垂肩嚲袖太憨生。
緣憨卻得君王惜,
長把花枝傍輦行。

Phiên âm

Học hoạ nha hoàng bán vị thành;
Thuỳ kiên đả tụ thái hàm sinh.
Duyên hàm khước đắc quân vương tích;
Trường bả hoa chi bạng liễn hành.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Điểm phấn tô son học chửa nên;
Vai mềm áo rủ nét hồn nhiên.
Ngây thơ lại được vua yêu dấu;
Cho giữ hoa thơm mãi ở bên.
Tuỳ di lục chép: Tuỳ Dạng Đế đi chơi Giang Đô, đất Lạc Dương đón xe vua dâng thứ hoa tịnh đế gọi là “nghênh liễn hoa”. Vua sai Viên Bảo Nhi cầm hoa, gọi là Tư hoa nữ. Bấy giờ lại chiếu cho Ngu Thế Nam soạn Chinh Liêu chỉ huy đức âm sắc ở bên cạnh vua, Bảo Nhi chăm chú nhìn xem hồi lâu. Dạng đế bèn bảo Thế Nam rằng: “Xưa, truyền rằng Phi Yến có thể đứng trên lòng bàn tay mà múa, trẫm thường cho là bọn nho sinh chữ nghĩa khoác lác, chứ há lại có người như vậy ư? Kịp đến nay có được Bảo Nhi, mới hiểu rõ chuyện đời trước. Mà Bảo Nhi lại còn ngây thơ xinh đẹp hơn. Nay nàng chăm chú nhìn ngươi, ngươi là người tài hoa, khá làm mấy câu thơ bỡn chơi.” Ngu Thế Nam vâng mệnh làm bài tuyệt cú này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Thế Nam » Ứng chiếu trào Tư hoa nữ