25/10/2021 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 9
前出塞其九

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:31

 

Nguyên tác

從軍十年餘,
能無分寸功?
眾人貴苟得,
欲語羞雷同。
中原有鬥爭,
況在狄與戎。
丈夫四方志,
安可辭固窮!

Phiên âm

Tòng quân thập niên dư,
Năng vô phân thốn công?
Chúng nhân quý cẩu đắc,
Dục ngữ tu lôi đồng.
Trung nguyên hữu đấu tranh,
Huống tại Địch dữ Nhung.
Trượng phu tứ phương chí,
An khả từ cố cùng!

Dịch nghĩa

Nhập ngũ đã hơn mười năm rồi,
Có thể nào không có lấy một phân tấc công lao?
Người ta ham lấy điểm với cấp trên,
Muốn nói là oang oang như sấm vậy.
Trung nguyên cũng còn có loạn lạc nữa kia,
Huống chi là tại xứ Địch hay xứ Nhung này.
Thân trai là lập chí nơi bốn phương,
Làm sao lại có thể không cam chịu khó nhọc tới cùng.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tòng quân mười năm lẻ,
Há không chút công nào?
Mọi người tranh được thưởng,
Muốn nói thẹn hùa nhau.
Trung Nguyên có loạn mãi,
Huống giặc rợ ngoài vào.
Làm trai chí bốn phương,
Gian khổ dễ từ sao?
(Năm 752)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 9