05/10/2022 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người bù nhìn (II)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 13/10/2011 20:50

 

Quyền trọng ra uy trấn cõi bờ,
Vốn lòng vì nước há vì dưa.
Xét soi trước mặt đôi vừng ngọc,
Vùng vẫy trên tay một lá cờ.
Dẹp giống chim muông xa phải lánh,
Dể quân cầy cuốc gọi không thưa.
Mặc ai nhảy nhót đường danh lợi,
Ơn nước đầm đìa hạt móc mưa.
Tiêu đề bài này có bản chép là Thằng bồ nhìn.

Nguồn:
1. Thi văn bình chú, Ngô Tất Tố, NXB Văn Học, 2010, tr. 23
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Người bù nhìn (II)