05/12/2022 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An đạo
長安道

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/02/2018 21:01

 

Nguyên tác

長安道
塵浩浩
香車絲騎相續來
不遣路旁長春草
丈夫失志無所歸
寂寂塵中自年老

Phiên âm

Trường An đạo
Trần hạo hạo
Hương xa ty kỵ tương tục lai
Bất khiển lộ bàng trưởng xuân thảo
Trượng phu thất chí vô sở quy
Tịch tịch trần trung tự niên lão

Dịch nghĩa

Đường kinh đô
Bụi mênh mang
Xe hương, ngựa rủ tơ nối nhau đi lại
Không xua được cỏ xuân lên ngập vệ đường
Bậc trượng phu thất chí không có nơi theo về
Lặng lẽ tự già dần trong bụi bốc

Bản dịch của Lương An

Đường kinh đô
Bụi mịt mù
Ngựa gấm xe hương qua chẳng ngớt
Khôn ngăn cỏ mọc kín bên bờ
Trượng phu thất chí về đâu nhỉ
Lặng lẽ già đi giữa bụi mờ
Trường An là tên kinh đô nhà Hán. Trong văn học, danh từ này thường được chuyển thành danh từ có nghĩa chung là kinh đô. Về bài này, tác giả có chú “Vì bạn mà viết”.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Trường An đạo