24/07/2024 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung tạp cảm kỳ 02

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:02

 

Phiên âm

Vi tài thù thịnh thế,
Cô ảnh đối tàn giang.
Trực dĩ quân vương sự,
Nan lai phụ mẫu bang[1].
Hàn chung minh cổ tự,
Viễn khách ngoạ thương giang.
Sổ điểm mai hoa lạc[2],
Sơn thành cố quốc xoang.

Dịch nghĩa

Tài mọn đáp đền đời thịnh,
Bóng lẻ đối chiếc thạp cũ.
Mãi lo việc quân vương,
Khó tới nước cha mẹ.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách nằm ở sông xanh.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu của nước cũ ở thành núi.

Bản dịch của Hoài Anh

Tài mọn đáp đời thịnh,
Bóng lẻ đối lu tàn.
Việc quân vương mải gánh,
Nước cha mẹ khó sang.
Chuông lạnh ngân chùa cổ,
Viễn khách ngủ thương giang.
Mấy điểm hoa mai rụng,
Điệu nước cũ nghe vang.
[1] Nguyên chú: Tổ quán ở huyện Sơn Âm, Chiết Giang.
[2] Cũng là tên một điệu nhạc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Khách trung tạp cảm kỳ 02