06/12/2021 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư quy
思歸

Tác giả: Triều Hành - 晁衡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 10:19

 

Nguyên tác

慕義名空在,
輸忠孝不全。
報恩無有日,
歸國定何年?

Phiên âm

Mộ nghĩa danh không tại,
Thâu trung hiếu bất toàn.
Báo ân vô hữu nhật,
Quy quốc định hà niên?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì nghĩa tiếng thơm còn đấy
Nhưng trung lẫn hiếu không tròn
Đền ơn biết ngày nào dứt
Năm nào trở lại hương thôn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Hành » Tư quy