24/10/2021 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội
月夜重寄宋華陽姊妹

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 08:56

 

Nguyên tác

偷桃竊藥事難兼,
十二城中鎖綵蟾。
應共三英同夜賞,
玉樓仍是水精簾。

Phiên âm

Thâu đào thiết dược sự nan kiêm,
Thập nhị thành trung toả thái thiềm.
Ưng cộng tam anh đồng dạ thưởng,
Ngọc lâu nhưng thị thuỷ tinh liêm.

Dịch nghĩa

Trộm đào, cắp thuốc, cả hai đều khó vô cùng,
Vầng trăng đẹp bị nhốt trong toà thành cao mười hai tầng.
Giá được cùng ba nàng ngắm trăng đêm nay,
Lầu ngọc mà sao vẫn là nơi màn thuỷ tinh (ở cấm cung).

Bản dịch của Lê Quang Trường

Trộm đào, cắp thuốc, khó vô cùng,
Thập nhị thành cao, trăng sáng trong.
Giá được ba nàng cùng thưởng nguyệt,
Mà sao lầu ngọc hệt thâm cung?
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội