27/01/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếu đỗ vũ
誚杜宇

Tác giả: Nguyễn Tử Thành - 阮子成

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2008 23:02

 

Nguyên tác

自古皆云蜀帝魂,
巢居獨得眾禽尊。
飛來只愛春山好,
殿閣荒涼煙雨村。

Phiên âm

Tự cổ giai vân Thục đế hồn,
Sào cư độc đắc chúng cầm tôn.
Phi lai chỉ ái xuân sơn hảo,
Điện các hoang lương yên vũ thôn.

Dịch nghĩa

Từ xưa đều nói là hồn Thục đế,
Loài ở tổ, riêng ngươi được các chim tôn trọng.
Bay tới, chỉ vì thích núi xuân đẹp,
Để điện các hoang lạnh, nơi khói

Bản dịch của Hoàng Lê

Xưa đồn Thục đế hoá thành mi,
Chim chóc, riêng mi được nể vì.
Núi đẹp xuân tươi mi thích chí,
Tiêu điều đất nước, có hay gì!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tử Thành » Tiếu đỗ vũ