22/03/2023 19:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Giáp Thạch huyện bệnh tẩu
傷硤石縣病叟

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 18:14

 

Nguyên tác

無子無孫病老翁,
將何筋力可耕農。
官家不管蓬蒿地,
須勒王稅出此中。

Phiên âm

Vô tử vô tôn bệnh lão ông,
Tương hà cân lực khả canh nông.
Quan gia bất quản bồng hao địa,
Tu lặc vương thuế xuất thử trung.

Dịch nghĩa

Ông già ốm đau mà không con, không cháu,
Lấy hơi sức đâu mà cày ruộng?
Nhà quan không từ ruộng đầy cỏ dại hoang vu,
Vẫn tới đòi thuế vua cho bằng được.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Già đau ốm không con không cháu
Lấy sức đâu cầy cấy ruộng đồng?
Quan đâu ngại ruộng bỏ không
Thuế vua vẫn cứ nhè ông mà đòi
Giáp Thạch nay là huyện Tam Môn Giáp, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Thương Giáp Thạch huyện bệnh tẩu