04/07/2022 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Diên Bình kiếm đàm
題延平劍潭

Tác giả: Âu Dương Chiêm - 歐陽詹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 22:34

 

Nguyên tác

想象精靈欲見難,
通津一去水漫漫。
空餘昔日凌霜色,
長與澄潭生晝寒。

Phiên âm

Tưởng tượng tinh linh dục kiến nan,
Thông tân nhất khứ thuỷ man man.
Không dư tích nhật lăng sương sắc,
Trường dữ trừng đàm sinh chú hàn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Muốn thấy gươm thiêng khó mấy vàn
Qua đò một bến nước mênh mang
Suông thừa nắng cũ nhoà sương sắc
Dài với đầm trong sáng lạnh tràn
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Chiêm » Đề Diên Bình kiếm đàm