02/12/2022 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học tiên kỳ 2
學仙其二

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 18:18

 

Nguyên tác

心期仙訣意無窮,
彩畫雲車起壽宮。
聞有三山未知處,
茂陵松柏滿西風。

Phiên âm

Tâm kỳ tiên quyết ý vô cùng,
Thái hoạ vân xa[1] khởi Thọ Cung[2].
Văn hữu Tam Sơn[3] vị tri xứ,
Mậu Lăng[4] tùng bách mãn tây phong.

Dịch nghĩa

Lời hẹn của thần tiên ý cao xa vô cùng,
Xe vua vẽ mây năm sắc dời Thọ Cung lên cõi tiên.
Nghe nói đi núi Tam Sơn, nhưng đi hoài không tới,
Mậu Lăng với tùng bách la đà trong gió tây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lời tiên hẹn ý cao vạn lẽ
Dời Thọ Cung mây vẽ ngự xa
Núi tiên kiếm mãi không ra
Mậu Lăng cõi tục la đà hàng thông
[1] Chỉ xe của Hán Vũ Đế.
[2] Tên cung điện xây trong thời Hán Vũ Đế để thờ phụng thần tiên.
[3] Ngọn núi ở phía tây Trung Quốc, tương truyền là nơi thần tiên ở.
[4] Lăng Hán Vũ Đế, nay ở huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Học tiên kỳ 2