16/01/2021 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ Giao Châu tác
使交州作

Tác giả: Văn Tử Phương - 文子方

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 13/10/2018 21:41

 

Nguyên tác

至治龍飛帝澤新,
海邦萬里使華臨。
中天日月頒王正,
下土風雷聳德音。
敬慎不言藩國禮,
邇遐無外聖人心。
須知物物關人意,
不在梯航遠貢琛。

Phiên âm

Chí Trị[1] long phi đế trạch tân,
Hải bang vạn lý sứ hoa lâm.
Trung thiên nhật nguyệt ban vương chính[2],
Hạ thổ phong lôi tủng đức âm[3].
Kính thận bất ngôn phiên quốc lễ,
Nhĩ hà vô ngoại thánh nhân tâm.
Tu tri vật vật quan nhân ý[4],
Bất tại thê hàng viễn cống sâm.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Đức nhuần Chí Trị hội phi long,
Muôn dặm Nam bang sứ ruổi rong.
Vương Chính giữa trời nêu nhật nguyệt,
Đức âm khắp đất dậy lôi phong.
Nước phiên kính cẩn không cần lễ,
Lượng thánh gần xa chẳng khác lòng.
Cho biết ý người ai cũng vậy,
Cống triều chi sá vượt non sông.
Bài thơ này làm trong thời gian tác giả sang sứ nước ta dưới thời Trần, được chép trong An Nam chí lược. Tiêu đề do ở đây tạm đặt.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Niên hiệu vua Anh Tông nhà Nguyên lúc ấy mới lên ngôi.
[2] Tức là lễ ban chính sóc, cử hành vào ngày 1 tháng 12 mỗi năm, để ban lịch năm mới.
[3] Lời ân chiếu của nhà vua.
[4] Tả truyện có câu “vật vật các hữu quan”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Tử Phương » Sứ Giao Châu tác