04/02/2023 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Tước đài phú
銅雀臺賦

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Phú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 19/10/2007 15:10

 

Nguyên tác

從明後而嬉遊兮,
登層臺以娛情。
見太府之廣開兮,
觀聖德之所營。
建高門之嵯峨兮,
浮雙闕乎太清。
立中天之華觀兮,
連飛閣乎西城。
臨漳水之長流兮,
望園果之滋榮。
立雙臺於左右兮,
有玉龍與金鳳。
連二橋於東西兮,
若長空之蝃蝀。
俯皇都之宏麗兮,
瞰雲霞之浮動。
欣群才之來萃兮,
協飛熊之吉夢。
仰春風之和穆兮,
聽百鳥之悲鳴。
天雲垣其既立兮,
家願得而獲逞。
揚仁化於宇內兮,
盡肅恭於上京。
惟桓文之為盛兮,
豈足方乎聖明!
休矣!美矣!
惠澤遠揚。
翼佐我皇家兮,
寧彼四方。
同天地之規量兮,
齊日月之暉光。
永貴尊而無極兮,
等年壽於東皇。
御龍旂以遨遊兮,
迴鸞駕而周章。
恩化及乎四海兮,
嘉物阜而民康。
願斯臺之永固兮,
樂終古而未央!

Phiên âm

Tòng minh hậu dĩ hì du hề,
Đăng tằng đài, dĩ ngu tình.
Kiến thái phủ chi quảng khai hề.
Quan Thánh đức chi sở dinh
Kiến cao môn chi tha nga hề,
Phù song khuyết hồ Thái thanh.
Lập trung thiên chi hoa quan hề,
Liên phi các hồ Tây Thành.
Lâm Chương thuỷ chi trường lưu hề,
Vọng viên quả chi tư vinh.
Lập song đài ư tả hữu hề,
Hữu Ngọc Long dữ Kim Phụng.
Liên nhị kiều ư đông tây hề,
Nhược trường không chi đế đống[1].
Phủ hoàng đô chi hoành lệ hề,
Khám vân hà chi phù động.
Hân quần tài chi lai tuỵ hề.
Hiệp phi hùng chi cát mộng.
Ngưỡng xuân phong chi hoà mục hề.
Thính bách điểu chi bi minh.
Vân thiên tuyên kỳ ký lập hề,
Gia nguyện đắc hồ song sinh.
Dương nhân hoá vu vũ trụ hề,
Tận túc cung vu thượng kinh.
Duy hoàn, văn chi duy thịnh hề,
Khởi túc phương hồ thánh minh.
Hưu hỹ! Mỹ hỹ!
Huệ trạch viễn dương.
Dực tá ngã hoàng gia hề.
Ninh bỉ tứ phương.
Đồng thiên địa chi quy lượng hề.
Tề nhật nguyệt chi huy quang.
Vĩnh quý tôn nhi vô cực hề.
Đẳng quân thọ ư đông hoàng.
Ngự long kỳ dĩ ngao du hề
Hồi loan giá nhi chu chương.
Tư hoá cập hồ tứ hải hề,
Gia vật phụ nhi dân khang.
Nguyện tư đài chi vĩnh cô hề,
Lạc chung cổ nhi vị hương!

Bản dịch của Tử Vi Lang

Noi đức sáng thánh quân rực rỡ,
Lên lầu đài hớn hở lòng xuân.
Xem công Thái thú chăn dân,
Đức cao vời đã thấm nhuần nơi nơi.
Dựng lên giữa lừng trời xanh ngắt,
Đài nguy nga bát ngát không trung.
Mỹ quan nào kém non Bồng,
Gác cao, Tây Vực nhìn thông nẻo đoài.
Dòng Chương thuỷ chảy dài trong suốt,
Tưới nhuần vườn cây tốt quả tươi...
Hai bên tả hữu hai đài:
Ngọc Long, Kim Phượng sáng ngời ánh dương.
Bắc hai cầu tây đông nối lại
Như cầu vồng sáng chói không gian.
Ngồi cao nhìn xuống cõi trần,
Đế đô mây ráng xoay vần nổi trôi...
Mừng rỡ thấy anh tài qui tụ,
Ứng mộng hùng chuyện cũ Văn Vương.
Gió xuân đầm ấm đưa hương,
Muôn chim đua hót du dương hài hoà.
Cao đẹp tựa trời mây muôn thủa,
Phúc nhà may chất chứa dài lâu.
Khắp cùng vũ trụ nhiệm mầu,
Đề cao nhân hoá, kính chầu thượng kinh.
Noi Tề, Tấn nghĩ mình hưng thịnh,
Phò thánh minh cùng sánh công lao.
Xinh tươi bền vững biết bao!
Ơn sâu nước ngấm, đức cao xa đồn.
Phò tá đấng chí tôn gìn giữ
Xây thái bình thịnh trị bốn phương.
Phép trời khuôn đất đo lường.
Ánh trăng cùng với ánh dương điều hoà.
Tôn quý ấy truyền xa mãi mãi,
Thọ vô cùng, thọ với Chúa xuân!
Ngự long kỳ buổi an nhàn,
Hoặc khi vội vã, xe loan trở về.
Ơn giáo hoá tràn trề bốn biển
Vui mầng thay vật kiện dân khang!
Đài nầy đứng mãi hiên ngang,
Điểm tô kim cổ, son vàng thắm tươi...
Đài Đồng Tước được Tào Tháo cho xây ở bên sông Chương (nay thuộc huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam). Khi xây xong, sai Tào Thực làm bài này để ca ngợi.

[1] Theo Tam Quốc diễn nghĩa, để khích tướng Chu Du, Khổng Minh khi du thuyết Đông Ngô hợp quân đánh Tào Tháo, đã đọc bài phú này với Chu Du, nhưng sửa cặp câu này thành “Lãm Nhị Kiều ư đông nam hề, Lạc triêu tịch chi dữ cộng” 攬二喬於東南兮,樂朝夕之與共 (Bắt Nhị Kiều từ đông nam về, Sớm tối cùng vui vẻ), ý là bắt hai nàng Đại Kiều (vợ Tôn Sách) và Tiểu Kiều (vợ Chu Du) từ Đông Ngô (ở về phía đông nam của Tào Nguỵ) về để cùng vui vẻ trong đài Đồng Tước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Đồng Tước đài phú