26/10/2021 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Cận tri danh A Hầu)
無題(近知名阿侯)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/05/2010 05:25

 

Nguyên tác

近知名阿侯,
住處小江流。
腰細不勝舞,
眉長惟是愁。
黃金堪作屋,
何不作重樓。

Phiên âm

Cận tri danh A Hầu[1],
Trú xứ tiểu giang lưu.
Tế yêu bất thăng vũ,
Mi trường duy thị sầu.
Hoàng kim kham tác ốc[2],
Hà bất tác trùng lâu?

Dịch nghĩa

Gần đây nghe tiếng A Hầu,
Chỗ ở có dòng sông nhỏ chảy qua.
Eo thon nhưng không thể múa,
Nét mày dài chỉ có nỗi buồn.
Đã chịu làm nhà vàng cho ở,
Sao không làm cả lầu cao?

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vang danh tiếng A Hầu,
Chốn ở dòng sông trôi.
Eo thon nào được múa,
Mày liễu chỉ thêm sầu.
Nhà vàng kia đã đắp,
Sao chẳng dựng lầu cao?
Bài thơ này mượn người con gái để ám dụ tác giả được tri ngộ hậu đãi, đã giúp nhau khảng khái như thế sao không chịu tiến cử tác giả lên triều đình để được trọng dụng.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Tên con của nàng Mạc Sầu và chàng Lư ở Lạc Dương.
[2] Hoàng kim ốc tức nhà vàng vua Hán Vũ Đế xây cho hoàng hậu A Kiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Vô đề (Cận tri danh A Hầu)