21/06/2021 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tội định

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:24

 

Phiên âm

Tội định thân hà dụng ?
Tài sơ ngộ độc kỳ.
Đào chân tri hữu tại,
Chủy sở hạnh sơ tỳ.
Giảo thỏ năng tam quật,
Tiêu liêu khởi nhất chi ?
Sở thân kinh vấn tấn,
Ngâm tọa thử chi di.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Tội khép mong gì nữa,
Tài non, đời đắng cay.
Sinh ta chừng định trước,
Đòn gậy thoát từ đây.
Thỏ phải ba hang nấp,
Chích nào một nhánh cây,
Người thân sơ đến hỏi,
Chốn ngâm, ngồi chống tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tội định