06/08/2021 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự đề Kim Sơn hoạ tượng
自題金山畫象

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 25/09/2008 03:53

 

Nguyên tác

心似已灰之木,
身如不繫之舟。
問汝平生功業,
黃州惠州儋州。

Phiên âm

Tâm tự dĩ hôi chi mộc,
Thân như bất hệ chi chu.
Vấn nhữ bình sinh công nghiệp,
Hoàng Châu, Huệ Châu, Đam Châu[1]!

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Lòng tựa cây đà khô héo
Thân như thuyền chẳng cắm sào
Hỏi ngươi cả đời công tích?
Hoàng Châu, Huệ Châu, Đam Châu!.
[1] Ba nơi mà tác giả bị đi đày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tự đề Kim Sơn hoạ tượng