26/03/2023 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 02:08

 

Nguyên tác

閒居慎勿說無妨,
才說無妨便有妨。
爭先捷路機關惡,
退後語言滋味長。
爽口物多須作疾,
快心事過必為殃。
與其病後能求藥,
不若病前能自防。

Phiên âm

Nhàn cư thận vật thuyết vô phương,
Tài thuyết vô phương tiện hữu phương.
Tranh tiên tiệp lộ cơ quan ác,
Thoái hậu ngữ ngôn tư vị trường.
Sảng khẩu vật đa tu tác tật,
Khoái tâm sự quá tất vị ương.
Dữ kỳ bệnh hậu năng cầu dược,
Bất nhược bệnh tiền năng tự phòng.

Bản dịch của Nguyễn Quốc Đoan

Rảnh rang khoan hãy nói vô can
Vừa nói vô can lại mắc ngang
Giành nhau đi trước, sa đường hiểm
Để việc qua rồi, nói mới ngon
Sướng miệng ăn càn nên mới bệnh
Khoái lòng bao việc vạ đa mang
Đợi lúc bệnh rồi lo kiếm thuốc
Chi rằng chưa bệnh khá lo toan
Bài này có bản ghi tên nhan đề là "Sảng khẩu vật đa chung tác tật" 爽口物多終作疾.
Nguồn: Minh tâm bảo giám, NXB Văn hoá, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » Vô đề