07/07/2022 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ đề
寓題

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 21:02

 

Nguyên tác

把酒直須判酩酊,
逢花莫惜暫淹留。
假如三萬六千日,
半是悲哀半是愁。

Phiên âm

Bả tửu trực tu phán mính đính,
Phùng hoa mạc tích tạm yêm lưu.
Giả như tam vạn lục thiên nhật[1],
Bán thị bi ai bán thị sầu.

Dịch nghĩa

Nâng chén rượu lên thì rất nên khiến cho say tuý luý
Đã đứng trước hoa thì đừng tiếc một chút dùng dằng, lần lữa
Cứ coi như là trong ba vạn sáu ngàn ngày
Một nửa số ngày là buồn khổ, một nửa số ngày là sầu thương

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đã nâng chén rượu lên tay
Thì nên uống cạn cho say hết mình
Mỗi khi đứng trước hoa xinh
Dùng dằng đừng tiếc chút tình bên hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Nửa đời buồn khổ nửa là sầu thương
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
[1] Ba vạn sáu nghìn ngày, số ngày của một trăm năm, ý chỉ một đời người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Ngụ đề