07/10/2022 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn Hoàng Bá trưởng lão tật
問黃櫱長老疾

Tác giả: Tô Triệt - 蘇轍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2012 10:36

 

Nguyên tác

四大俱非五蘊空,
身心河岳盡消熔。
病根何處容他住,
日夜還將藥石攻。

Phiên âm

Tứ đại câu phi ngũ uẩn không,
Thân tâm hà nhạc tận tiêu dung.
Bệnh căn hà xứ dung tha trụ,
Nhật dạ hoàn tương dược Thạch Công.

Bản dịch của Thông Thiền

Tứ đại không thật, ngũ uẩn không
Thân tâm sông núi thảy tiêu dung
Gốc bệnh làm sao có chỗ trụ
Muốn hết bệnh thì thuốc phải dùng
(Loan Thành tập)
Nguồn: Lãng du vào cõi thơ thiền, Tập II (Đời Tống), NXB Tôn giáo, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Triệt » Vấn Hoàng Bá trưởng lão tật