07/10/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Bình Đạm Nhiên phán quan
送平澹然判官

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2010 02:46

 

Nguyên tác

不識陽關路,
新從定遠侯。
黃雲斷春色,
畫角起邊愁。
瀚海經年到,
交河出塞流。
須令外國使,
知飲月氏頭。

Phiên âm

Bất thức Dương Quan lộ,
Tân tòng Định Viễn hầu.
Hoàng vân đoạn xuân sắc,
Hoạ giốc khởi biên sầu.
Hãn hải kinh niên đáo,
Giao hà xuất tái lưu.
Tu linh ngoại quốc sứ,
Tri ẩm Nguyệt Chi đầu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đường Dương Quan đã biết đâu
Mới vừa theo Định Viễn hầu tòng quân
Mây vàng đứt đoạn màu xuân
Khèn biên dồn dập mấy tâm tư sầu
Biệt ly bể Hãn bao lâu
Sông Giao vượt ải chừng lưu luyến gì
Dấn thân nước lạ hãy đi
Cho hay chén rượu Nguyệt Chi thế nào
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Bình Đạm Nhiên phán quan