23/03/2023 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 04
賞菊其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:51

 

Nguyên tác

東籬綽約久聞香,
猶幸相逢里路長。
未論相來何處看,
貞心諒已許秋陽。

Phiên âm

Đông ly xước ước cửu văn hương,
Do hạnh tương phùng lý lộ trường.
Vị luận tương lai hà xứ khán,
Trinh tâm lương dĩ hứa thu dương.

Dịch nghĩa

Từ lâu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng ở giậu phía đông,
Vẫn còn may là gặp nhau đường đất còn dài.
Chưa bàn chuyện mai sau sẽ nhìn thấy ở chỗ nào,
Tấm lòng kiên trinh quả đã hứa với nắng thu.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giậu đông hương thoảng đã từ lâu,
May mắn đường dài lại gặp nhau;
Chưa biết chốn nào chưa thấy lại,
Lòng trinh hứa đợi nắng trời thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 04