14/08/2020 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ thu Luân Đài
首秋輪臺

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/06/2014 22:46

 

Nguyên tác

異域陰山外,
孤城雪海邊。
秋來唯有雁,
夏盡不聞蟬。
雨拂氈墻濕,
風搖毳幕膻。
輪臺萬里地,
無事歷三年。

Phiên âm

Dị vực Âm Sơn ngoại,
Cô Thành tuyết hải biên.
Thu lai duy hữu nhạn,
Hạ tận bất văn thiền.
Vũ phất chiên tường thấp,
Phong diêu thuế mạc thiên.
Luân Đài vạn lý địa,
Vô sự lịch tam niên.

Bản dịch của Trần Yên Thảo, Lâm Hoàng Lân

Ngoài Âm Sơn đất lạ,
Thành lẻ tuyết quanh năm.
Thu về đem bóng nhạn,
Hạ thiếu tiếng ve ngâm.
Mưa xối ướt lều dạ,
Gió lay động phông màn.
Luân Đài tuy vạn dặm,
Yên ổn suốt ba năm.
Bài thơ này được viết năm Chí Đức thứ nhất, khi Sầm Tham lần thứ 2 đến Tây Vực nhậm chức phán quan tại mạc phủ An Tây bắc đình đô hộ phủ. Luân Đài là vùng đất xa xôi ngoài Âm Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Thủ thu Luân Đài