04/08/2021 17:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 81 - Vô sự là hơn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/07/2005 01:29

 

Hễ kẻ trêu ngươi ắt phải lo,
Chẳng bằng vô sự ngáy pho pho.
Tay kia nắm khéo còn khi mở,
Miệng nọ hay thìn lại có ho.
Chớ thuở được thời mèo đuổi chuột,
Đến khi thất thế hổ tha bò.
Được thua san mới ăn năn lại,
Vô sự chăng hơn có sự ru?
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Quân):
Hễ kẻ trêu người ắt phải lo,
Chẳng bằng vô sự ngáy o o.
Tay kia khéo nắm còn hơn mở,
Miệng nọ hay cười có lúc ho.
Có thuở được thời mèo đuổi chuột,
Đến khi thất thế kiến tha bò.
Được thua sau mới ăn năn lại,
Vô sự chăng hơn có sự ru?
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Nguyễn Quân, Bạch Vân quốc ngữ thi tập, NXB Sống Mới 1974

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 81 - Vô sự là hơn