08/07/2020 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt số lấy được chồng chung

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:11

 

Tốt số lấy được chồng chung,
Lương vua khỏi đóng, áo chồng khỏi may.
Nguồn:
1. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tốt số lấy được chồng chung