05/07/2022 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiến Trần Đào xử sĩ
獻陳陶處士

Tác giả: Liên Hoa kỹ - 蓮花妓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2007 10:35

 

Nguyên tác

蓮花為號玉為腮,
珍重尚書遣妾來。
處士不生巫峽夢,
虛勞神女下陽臺。

Phiên âm

Liên Hoa vi hiệu ngọc vi tai,
Trân trọng thượng thư khiển thiếp lai.
Xử sĩ bất sinh Vu Giáp mộng,
Hư lao thần nữ hạ Dương Đài.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Má như ngọc, Liên Hoa tên thiếp
Theo lệnh đòi đến tiếp thượng thư
Trên không sinh mộng núi Vu
Thong dong thần nữ rút lui Dương Đài.
Xem thêm bài "Đáp Liên Hoa kỹ" của Trần Đào đáp bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Hoa kỹ » Hiến Trần Đào xử sĩ