18/08/2022 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng mệnh quan dân
奉命觀民

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2014 10:53

 

Nguyên tác

奉命觀民一歲週,
朝中皆說事無餘。
置之以養依魚食,
亡國非遙不可除。

Phiên âm

Phụng mệnh quan dân nhất tuế chu,
Triều trung giai thuyết sự vô dư.
Trí chi dĩ dưỡng y ngư thực,
Vong quốc phi dao bất khả trừ.

Dịch nghĩa

Vâng mệnh xét xem dân tình đã suốt một năm
Trong triều các quan đều nói không phải là thừa
Rồi bỏ xó để nuôi con mọt
Vậy thì việc mất nước sẽ không xa, mà hết phép ngăn ngừa

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Một năm vâng mệnh xét dân tình
Đều nói không dư tại đế đình
Bỏ xó để nuôi con mọt cả
Mối nguy vong quốc đã rành rành
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Phụng mệnh quan dân