08/07/2020 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim nhàn bắt cá lòng khơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:13

 

Chim nhàn bắt cá lòng khơi,
Thấy anh chàng chấu nhiều nơi em buồn.
Khảo dị:
Chim nhạn bắt cá lượn khơi,
Thấy anh chân chẩu nhiều nơi em buồn.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim nhàn bắt cá lòng khơi