26/09/2022 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiết bị
切備

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/04/2020 08:15

 

Nguyên tác

海防衝要地,
魯萬是前程。
宵聚成烏合,
潛藏巧兔營。
英雄相用武,
賈儥盡知兵。
鎗炮軍容盛,
牌刀士技精。
兵家知勝著,
師律季先聲。
到此幸無事,
同人利吉亨。

Phiên âm

Hải phòng xung yếu địa,
Lỗ Vạn[1] thị tiền trình.
Tiêu tụ thành ô hợp,
Tiềm tàng xảo thố doanh.
Anh hùng tương dụng vũ,
Cổ dục tận tri binh.
Thương pháo quân dung thịnh,
Bài đao sĩ kỹ tinh.
Binh gia tri thắng trước,
Sư luật quý tiên thanh.
Đáo thử hạnh vô sự,
Đồng nhân lợi cát hanh.

Dịch nghĩa

Nơi xung yếu cần phòng bị trên biển
Đó là Lỗ Vạn Sơn ở trước mặt
Như đàn quạ tụ họp lại
Như hang thỏ khéo ẩn náu
Anh hùng phải biết dụng võ
Lái buôn cũng thạo nghề binh
Súng ống đầy đủ vẻ quân oai vệ
Giáo mác sẵn sàng lính tráng tinh kỹ thuật
Nhà binh biết thắng giặc
Luật quân đã hô lên trước
Cuối cung chẳng có chuyện gì
Mọi người mừng nói: May mà trời ban cho quẻ tốt lành

Bản dịch của Bồ Giang

Đường biển xung yếu nhất
Lõ Vạn trước mặt kia
Họp nhau thành lũ quạ
Đào hang thỏ đi về
Anh hùng, quân sắp mở
Lái buôn, võ quen nghề
Súng đạn oai ra vẻ
Sĩ tốt giáo gươm kề
Hơn thua nhà binh biết
Luật quân dạo trước đi
Chuyến này may thoát nạn
Mọi người mừng hả hê
Nguồn: Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1990
[1] Tác giả tự chú: Tức Lỗ Vạn Sơn, là hang ổ giặc cướp, thuyền qua đây thường phải chuẩn bị sẵn khí giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Thiết bị