29/01/2023 16:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam
送尚書柴莊卿出使安南

Tác giả: Tông Lễ - 宗禮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 06:57

 

Nguyên tác

跪拜天朝列上卿,
又持鱗節鬱林行。
數行丹詔千鈞重,
萬斛明珠一哂輕。
正要襟期量湖海,
不須辭氣吐縱橫。
安南世子無多慮,
早早連鑣入帝京。

Phiên âm

Quỵ bái thiên triều liệt thượng khanh,
Hựu trì lân tiết uất lâm hành.
Sổ hàng đan chiếu thiên quân trọng,
Vạn hộc minh châu nhất sẩn khinh.
Chính yếu khâm kỳ lượng hồ hải,
Bất tu từ khí thổ tung hoành.
An Nam thế tử vô đa lự,
Tảo tảo liên tiêu nhập đế kinh.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Quỳ lạy thiên triều, bậc thượng khanh,
Lại cầm cờ tiết sứ Nam thành.
Vài hàng đơn chiếu nghìn cân nặng,
Muôn hộc minh châu một mảy khinh.
Chỉ cốt bao dung khoan độ lượng,
Chẳng cần lời lẽ sính tung hoành.
An Nam thế tử đừng lo ngại,
Sớm sớm giong cương đến đế kinh.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Lễ » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam