22/05/2024 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 02

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2010 08:21

 

Linh hồn nay đã tách theo thần,
Sáu tỉnh còn roi dấu tướng quân.
Mực sở lãnh binh lờ mắt giặc,
Son bằng[1] ứng nghĩa thắm lòng dân.
Giúp đời dốc trọn ơn nam tử[2],
Ngay chúa nào lo tiếng nghịch thần[3].
Ốc[4] ngỡ tướng tinh[5] rày trổ mặt,
Giúp xong nhà nước buổi gian truân[6].
[1] Các văn bằng đóng dấu son phát cho dân quê ứng nghĩa.
[2] Kẻ trai tráng.
[3] Kẻ bề tôi phản nghịch.
[4] In trí.
[5] Vì sao bản mệnh của võ tướng.
[6] Vất vả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 02