28/06/2022 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân vấn Hàn Sơn đạo
人問寒山道

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 10:07

 

Nguyên tác

人問寒山道,
寒山路不通。
夏天冰未釋,
日出霧朦朧。
似我何由屆,
與君心不同。
君心若似我,
還得到其中。

Phiên âm

Nhân vấn Hàn Sơn đạo,
Hàn Sơn lộ bất thông.
Hạ thiên băng vị thích,
Nhật xuất vụ mông lung.
Tự ngã hà do giới,
Dữ quân tâm bất đồng.
Quân tâm nhược tự ngã,
Hoàn đắc đáo kỳ trung.

Dịch nghĩa

Người hỏi về đường đi trên núi Hàn,
Đường trên núi Hàn thường cụt.
Ngày hè băng chưa tan,
Mặt trời lên cao mà mây mù vẫn mờ mịt.
Như tôi vì sao đến đây?
Vì tôi và ông không cùng một tâm.
Nếu tâm ông giống tâm tôi,
Thì ông cũng đến ở nơi đây thôi.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Bạn hỏi đường Hàn Sơn?
Đường Hàn Sơn chẳng thông
Hè đến băng không tan
Nắng cao sương vẫn nồng
Riêng ta sao đến được?
Ta bạn tâm chẳng đồng!
Tâm bạn như cùng giống
Đã đến tự ngay trong
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Nhân vấn Hàn Sơn đạo