26/01/2022 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật (Kim triêu bả tửu phục trù trướng)
九日(今朝把酒復惆悵)

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2010 00:03

 

Nguyên tác

今朝把酒復惆悵,
憶在杜陵田舍時。
明年九日知何處,
世難還家未有期。

Phiên âm

Kim triêu bả tửu phục trù trướng,
Ức tại Đỗ Lăng[1] điền xá thì.
Minh niên cửu nhật tri hà xứ,
Thế nạn[2] hoàn gia vị hữu kỳ.

Dịch nghĩa

Sớm nay nâng chén rượu lại thấy buồn,
Nhớ khi xưa ở điền xá Đỗ Lăng.
Ngày này năm sau không biết sẽ ở nơi nào,
Thời loạn nên về nhà chưa biết là ngày nào.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Sớm nay nâng rượu lại thêm sầu,
Điền xá Đỗ Lăng cách đã lâu.
Năm sau mồng chín đâu là chốn,
Thời loạn về quê biết lúc nào.
Cửu nhật: tiết trùng cửu, hay trùng dương, ngày 9-9.

[1] Đất ở đông nam thành Trường An, quê quán của tác giả và anh em.
[2] Năm 783 đời Đường Đức Tông, quan tiết độ sứ Kính Nguyên là Diêu Lệnh Ngôn làm phản, cử binh đánh chiếm Trường An. Vua phải chạy sang Phụng Thiên cách Trường An hơn trăm dặm lánh nạn. Tác giả lúc này đang làm thứ sử Trừ Châu (nay là huyện Trừ, tỉnh An Huy).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Cửu nhật (Kim triêu bả tửu phục trù trướng)