21/05/2024 01:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ quyên hoa
杜鵑花

Tác giả: Trịnh Học Thuần - 鄭學醇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 14:07

 

Nguyên tác

春來無處不芳菲,
何獨南漪品格稀。
孤客卻疑花解語,
向人頻道不如歸。

Phiên âm

Xuân lai vô xứ bất phương phi,
Hà độc Nam Y[1] phẩm cách hy.
Cô khách khước nghi hoa giải ngữ,
Hướng nhân tần đạo bất như quy[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân về khắp chốn nở hoa,
Hiếm hoi độc bộ không là Nam Y.
Nếu hoa biết khách nghĩ gì,
Nhiều lần vặn hỏi cớ chi không về.
[1] Hồ Nam Y, xưa gọi là hồ Nam Kỳ 南碕, còn gọi tắt Nam hồ, hay Y hồ, ở Tuyên Thành 宣城, tỉnh An Huy, có nhiều hoa đỗ quyên. Thơ Bồ Đề tự Nam Y đường đỗ quyên hoa 菩提寺南漪堂杜鵑花 của Tô Thức: “Nam Y đỗ quyên thiên hạ vô, Phi hương điện thượng hồng cù du” 南漪杜鵑天下無,披香殿上紅氍毹.
[2] Tiếng chim đỗ quyên kêu nghe giống “Bất như quy khứ” 不如歸去, như thúc giục người trở về. Thơ Đỗ quyên của Mai Nghiêu Thần: “Bất như quy khứ ngữ, Diệc tự cổ lai truyền” 不如歸去語,亦自古來傳.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Học Thuần » Đỗ quyên hoa