26/02/2021 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc vịnh
竹詠

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2014 08:36

 

Nguyên tác

君子藩籬立有群,
喚晴驅雨手長伸。
造端夫婦先求得,
家國從來保重臣。

Phiên âm

Quân tử phiên ly lập hữu quần,
Hoán tình khu vũ thủ trường thân.
Tạo đoan phu phụ tiên cầu đắc,
Gia quốc tòng lai bảo trọng thần.

Dịch nghĩa

Người quân tử tại nơi phên giậu đứng thẳng có bạn bầy
Gọi tạnh đuổi mưa, vươn dài tay khua khoắng
Vợ chồng lấy nhau xây dựng ban đầu cũng cần phải có
Hoặc nhà, hoặc nước, từ xưa đều bầu cửa là bậc trọng thần

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cùng bạn giậu phên quân tử giữ
Đuổi mưa gọi tạnh rộng tay khua
Vợ chồng ai cũng ban đầu vậy
Trụ cột nước nhà vốn tự xưa
Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Trúc vịnh