17/10/2021 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy thiền
歸禪

Tác giả: Trần Văn Trứ - 陳文𤏸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2020 14:55

 

Nguyên tác

南北青黄兩樣分,
休將浮利役天真。
昔連豁袖談詩客,
今伴伽冠説性人。
色即是空空即色,
身原猶道道猶身。
傍人莫笑予謀拙,
善念前頭有善因。

Phiên âm

Nam bắc thanh hoàng lưỡng dạng phân,
Hưu tương phù lợi dịch thiên chân[1].
Tích liên khoát tụ[2] đàm thi khách,
Kim bạn già quan[3] thuyết tính nhân.
Sắc tức thị không không tức sắc[4],
Thân nguyên do đạo đạo do thân.
Bàng nhân mạc tiếu dư mưu chuyết,
Thiện niệm tiền đầu hữu thiện nhân.

Dịch nghĩa

Phía nam phía bắc màu xanh màu vàng chia làm hai loại
Chớ đem cái miếng lợi nổi để sai khiến chân thiện bẩm sinh
Trước cùng với những người tay áo rộng bàn về khách thơ
Nay làm bạn với người đội mũ già nam nói về tính con người
Sắc tức là không không tức là sắc
Thân vốn từ đạo, đạo cũng từ thân mà ra
Kẻ đứng ngoài chớ cười ta chủ trương phải vụng
Bởi suy nghĩ thiện đều bắt nguồn từ nhân duyên thiện có từ trước đấy

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Nam Bắc vàng xanh tách rõ phần
Chớ đem miếng lợi đổi lòng chân
Trước cùng tay thụng bàn thi phú
Nay với mũ già chuyện tính nhân
Sắc vốn cũng không, không cũng sắc
Thân nguyên từ đạo, đạo từ thân
Kẻ ngoài chớ mỉa ta theo vụng
Nghĩ thiện nhờ duyên trước đã gần.
Nguồn: Văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
Nguồn: Văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
[1] Chân tính vốn có do trời sinh.
[2] Tay áo rộng, chỉ nhà sư.
[3] Đội mũ già nam, chỉ tăng nhân.
[4] Sắc tức là không, không tức là sắc: câu này lấy trong “Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh”. Đây là câu Đức Phật dạy cho học trò là Xá Lợi Phất, là quan niệm hết sức cơ bản và cốt yếu của nhà Phật, trong đó sắc là cái hữu hình, không là cái vô hình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Văn Trứ » Quy thiền