09/12/2021 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấu xảo ký văn
鬥巧記聞

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 15:12

 

Nguyên tác

鬥巧場開百物陳,
噫何巧也巧而新。
近來誰鑿乾坤空,
到此方知宇宙春。
遠國服裝真詭異,
深林鳥獸絕奇珍。
尋常敝邑無他巧,
聊作冠裳木偶人。

Phiên âm

Đấu xảo trường khai bách vật trần,
Y hà xảo dã xảo nhi tân.
Cận lai thuỳ tạc càn khôn khống,
Đáo thử phương tri vũ trụ xuân.
Viễn quốc phục trang chân quỷ dị,
Thâm lâm điểu thú tuyệt kỳ trân.
Tầm thường tệ ấp vô tha xảo,
Liêu tác quan thường mộc ngẫu nhân.

Dịch nghĩa

Cuộc đấu xảo mở ra trăm thứ được đem trưng bày
Ôi! Sao khéo thế? Khéo mà lại mới nữa
Không biết gần đây ai đã khoét trời đất ra thành lỗ?
Có đến tận đây mới biết cảnh xuân của vu trụ
Nào là cách ăn mặc của các nước phương xa trong rất lạ lung
Nào là chim muông trong rừng sâu rất hiếm có
Xứ tôi tầm thường không có gì khéo cả
Gọi là tạc pho tượng gỗ có đủ mũ xiêm đem ra trưng bày vậy

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Thi khéo bày ra kể có vàn,
Khéo mà lại mới, khéo vô ngần!
Kiền khôn ai đã khoan thành lỗ?
Vũ trụ qua đây mới thấy xuân.
Y phục nước ngoài coi rất lạ,
Chim muông rừng thẳm quí nào hơn.
Xứ tôi xoàng xĩnh không gì khéo,
Tượng gỗ cân đai gọi góp phần!
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Đấu xảo ký văn