01/10/2022 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Lạc hạ nhất nhị tri kỷ
別雒下一二知己 

Tác giả: Đàm Dụng Chi - 譚用之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2014 22:20

 

Nguyên tác

金鼎光輝照雪袍,
雒陽春夢憶波濤。
塵埃滿眼人情異,
風雨前程馬足勞。
接塞峨眉通蜀險,
過山仙掌倚秦高。
別來無限幽求子,
應笑區區味六韜。

Phiên âm

Kim đỉnh quang huy chiếu tuyết bào,
Lạc Dương xuân mộng ức ba đào.
Trần ai mãn nhãn nhân tình dị,
Phong vũ tiền trình mã túc lao.
Tiếp tái Nga My thông Thục hiểm,
Quá sơn Tiên Chưởng ỷ Tần cao.
Biệt lai vô hạn u cầu tử,
Ưng tiếu khu khu vị Lục Thao.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Chính đỉnh vàng soi áo tuyết trong
Ba đào còn vướng giấc mơ mòng
Con người cát bụi lòng điên đảo
Vó ngựa mây mưa bước ngại ngùng
Ải Thục Nga my liền núi hiểm
Cõi Tần Tiên chưởng ngất vùng không
Tôi đi, các bạn cười vô số
Cười nếm mùi Thao cụ Thái công
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Dụng Chi » Biệt Lạc hạ nhất nhị tri kỷ