24/06/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Khê dịch tức sự
金溪驛即事

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2014 18:12

 

Nguyên tác

幾處伯勞啼曉,
一村梅子黃時。
苦憶花陽店裡,
客心初見荔枝。

Phiên âm

Kỷ xứ bá lao[1] đề hiểu,
Nhất thôn mai tử hoàng thì.
Khổ ức Hoa Dương[2] điếm lý,
Khách tâm sơ kiến lệ chi[3].

Dịch nghĩa

Nhiều nơi chim chàng làng kêu sáng,
Cả thôn mơ đã chín vàng.
Khổ tâm nhớ lại trong điếm Hoa Dương,
Lòng khách lần đầu thấy quả vải.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Tu hú đó đây kêu sáng
Cả thôn mô đã chín vàng
Hoa Dương điếm nào còn nhớ
Lệ chi mới thấy đưa sang
Kim Khê chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Chim tu ác, có nơi gọi là chim chàng làng.
[2] Tên dịch trạm huyện Hoa, tỉnh Quảng Đông, là trạm đầu tiên tiếp nhân và chuyển quả vải lên Trường An.
[3] Vải là cống vật đặc biệt của Giao Chỉ dưới đời Đường, phải dùng ngựa trạm mới chuyển qua kịp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Kim Khê dịch tức sự