06/08/2021 04:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi xưa anh ở cùng ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 13:45

 

Khi xưa anh ở cùng ai,
Bây giờ đặng chiếc thuyền hai, phụ đò.
Khi xưa anh ở cùng đò,
Bây giờ đò lủng anh mò thuyền quyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi xưa anh ở cùng ai