27/09/2022 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu giản Tử Châu mạc phủ, kiêm giản Vi thập lang quan
投簡梓州幕府兼簡韋十郎官

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 22:44

 

Nguyên tác

幕下郎官安穩無,
從來不奉一行書。
固知貧病人須棄,
能使韋郎跡也疏。

Phiên âm

Mạc hạ lang quan an ổn vô,
Tòng lai bất phụng nhất hàng thư.
Cố tri bần bệnh nhân tu khí,
Năng sử Vi lang tích dã sơ.

Dịch nghĩa

Trong đồn ông quan có mạnh khoẻ không,
Từ lâu không có lấy được một lá thư.
Bạn cũ của ông giờ đang nghèo lại bệnh nên coi như bỏ,
Vì thế có thể khiến cho chàng họ Vi lơ là người cũ được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong đồn, quan có khoẻ không,
Từ lâu chẳng có một dòng thư thăm.
Bạn cũ giờ đói bệnh nằm,
Chuyện xưa quan cứ việc làm ngơ đi.
(Năm 763)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đầu giản Tử Châu mạc phủ, kiêm giản Vi thập lang quan